top of page

Het beleidsplan

De A. Bijlenga Stichting houdt zich, binnen de provincie Friesland, bezig met het financieel ondersteunen van hen die door lichamelijke of geestelijke gebreken of andere ongunstige omstandigheden niet in staat zijn om in hun onderhoud te voorzien of de opvoeding of opleiding van hun kinderen te bekostigen.

Hulpbehoevenden, ouders, of instanties kunnen zich richten tot de stichting met een verzoek om een financiële bijdrage in de kosten die zij moeten maken vanwege een beperking van henzelf of van degene die zij bijstaan. Er kan zowel voor kinderen als voor volwassenen een financiële bijdrage worden aangevraagd.

 

De stichting is opgericht op 9 augustus 1963 en is statutair gevestigd te Leeuwarden. De A. Bijlenga Stichting is opgericht na overlijden van de heer A. Bijlenga. Hij besloot om zijn vermogen na te laten aan een nieuw op te richten stichting; de A. Bijlenga Stichting. De Belastingdienst heeft de A. Bijlenga Stichting vanaf 1 januari 2008, bij beschikking, aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

1. Profiel

De A. Bijlenga Stichting heeft de volgende doelstelling:

 

Het verlenen van financiële steun aan hen, die door lichamelijke of geestelijke gebreken, of andere ongunstige omstandigheden tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om in hun onderhoud te voorzien of de opvoeding of opleiding van hun kinderen te bekostigen, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting kan het doel ook nastreven door financiële steun te verlenen aan instellingen die een doel beogen dat onder de hiervoor staande doelomschrijving van deze stichting geacht kan worden te zijn begrepen. 

2. Doelstelling

Het volgende thema staat centraal in het actuele beleid:

 

Het toekennen van financiële bijdragen overeenkomstig de doelstelling van de stichting en een aantal opgestelde criteria.

 

De A. Bijlenga Stichting is voornemens om dit beleid de komende jaren voort te zetten. De stichting verwacht dat het aantal aanvragen de komende jaren zal groeien in verband met de versobering van enkele sociale wetten en de teruggang van inkomens en vermogen.

 

3. Actuele beleid

De werkzaamheden van de A. Bijlenga Stichting bestaan uit het toekennen van een financiële bijdrage overeenkomstig de doelstelling en een aantal criteria. In het verleden zijn bedragen uitgekeerd aan onder andere:

 

  • Stichting SUN Friesland voor een bijdrage in zwemleskosten

  • Stichting Sport Fryslân voor twee projecten in de gehandicaptensport

  • Diverse uitkeringen aan Stichting MEE voor onder andere twee rolstoelbussen

  • It Twaluk voor een schoolreis voor gehandicapte kinderen

  • Sailwise voor een zeilkamp voor gehandicapte kinderen

  • Stichting Leergeld Leeuwarden voor ondersteuning voor leermiddelen voor kinderen uit gezinnen die anders niet de basis opleiding zouden kunnen krijgen

  • Ergo Actief voor een bouwkundige aanpassing van een slaapkamer

  • It Lysket voor een bijdrage in de (ver-)bouw van een aangepaste voorziening voor gehandicapte kinderen

  • Diverse particulieren voor onder andere een rugdrager.

 

4. De werkzaamheden

5. Werving van fondsen

De A. Bijlenga Stichting verwerft geen fondsen. De stichting verkrijgt enkel inkomsten uit haar beleggingen.

6.  Beheer van vermogen en besteding van fondsen

Beheer van vermogen

De stichting beschikt over een beleggingsportefeuille. De stichting belegt haar vermogen met een defensief risicoprofiel. Dit houdt in dat er vooral wordt belegd in liquiditeiten en obligaties, en dat slechts circa 40% van de portefeuille bestaat uit aandelen. Hiermee bewerkstelligt de stichting dat het vermogen op een verantwoorde wijze wordt belegd. De stichting is tevreden over dit profiel en wenst dit beleggingsbeleid de komende jaren voort te zetten. Voorts zij hier nog opgemerkt dat de A. Bijlenga Stichting niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

 

Besteding van fondsen

De fondsen worden besteed in overeenstemming met de doelstelling van de A. Bijlenga Stichting. Een deel van de gerealiseerde koersresultaten is ieder jaar beschikbaar voor het doen van uitkeringen. De stichting krijgt ieder jaar aanvragen binnen voor het toekennen van een financiële bijdrage voor kosten die verband houden met een beperking. De stichting hanteert voor het toekennen van de bijdrage criteria die hieronder zijn opgesomd: De hulpbehoevende moet in Friesland woonachtig zijn De hulpbehoevende heeft een lichamelijke of geestelijke beperking of verkeert in andere ongunstige omstandigheden De hulpbehoevende is niet in staat om in haar of zijn onderhoud te voorzien of om de opvoeding of opleiding van haar of zijn kind te bekostigen

 

Beheerskosten

De stichting stelt zich tot doel om de kosten van beheer zo minimaal mogelijk te houden. Onder beheerskosten wordt onder andere verstaan representatiekosten, accountantskosten en bankkosten. 

De A. Bijlenga stichting beschikt over een eigen website, www.bijlengastichting.nl. Hier vindt u nog aanvullende informatie over de stichting.

 

 

U kunt via de volgende link het beleidsplan downloaden als PDF: beleidsplan

7. Overige gegevens

bottom of page