top of page

Over de stichting

Doelstelling

Het verlenen van financiële steun aan hen, die door lichamelijke of geestelijke gebreken, of andere ongunstige omstandigheden tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om in hun onderhoud te voorzien of de opvoeding of opleiding van hun kinderen te bekostigen, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting kan het doel ook nastreven door financiële steun te verlenen aan instellingen die een doel beogen dat onder de hiervoor staande doelomschrijving van deze stichting geacht kan worden te zijn begrepen.

 

Geschiedenis

De naam van de stichting is afkomstig van de al voor de Tweede Wereldoorlog te Leeuwarden gevestigde Machinefabriek Bijlenga. In de naoorlogse jaren heeft deze fabriek zich toegelegd op de mechanisatie van de kaasbereiding. Dit hield in de productie van bijvoorbeeld nieuwe kaasbakken, draineerbakken, kaaspersen. Het bedrijf kwam hierdoor tot grote bloei.

 

De heer Abraham Bijlenga kwam echter in 1954 te overlijden. Hoewel zijn echtgenote het bedrijf voortzette doemde het probleem op dat er verder geen opvolgers of erfgenamen waren. Het gevaar bestond dat bij het overlijden van mevrouw Bijlenga het bedrijf uiteen zou vallen. Dit zou niet alleen betekenen dat de verdere mechanisatie van de kaasapparatuur afgeremd zou worden, maar ook dat een belangrijke industrie en werkgelegenheid voor Friesland in gevaar zou komen.

 

In overleg met mevrouw Bijlenga is toen besloten dat de Coöperatieve Condensfabriek Friesland het bedrijf zou overnemen. Aangezien er geen erfgenamen waren, heeft de Coöperatieve Condensfabriek Friesland de te betalen koopsom in een nieuw op te richten stichting gestort, de A. Bijlenga Stichting. De A. Bijlenga Stichting is opgericht op 9 augustus 1963. Tevens werd in de oprichtingsakte bepaald, in overleg met mevrouw Bijlenga – lid van het Humanistisch verbond – dat tenminste twee van de 5 bestuursleden lid dienen te zijn van het Humanistisch Verbond.

 

RSIN: 80.511.28.44

 

 

De Belastingdienst heeft de A. Bijlenga Stichting vanaf 1 januari 2008, bij beschikking, aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Oude advertentie NV machinefabriek A Bijlenga
bottom of page